Producenci
Bestsellery
Pociski 9mm 124gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji
Pociski 9mm 124gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji

0,36 zł

Pociski 9mm 147gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji
Pociski 9mm 147gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji

0,42 zł

Pociski 9mm 115gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji
Pociski 9mm 115gr FMJ RN Alsa Pro do elaboracji

0,40 zł

Pociski Hornady .22 FMJ-BT 55gr .224  (2267B1)
Pociski Hornady .22 FMJ-BT 55gr .224 (2267B1)

0,54 zł

Promocje
Strzelba półautomatyczna Beretta 1301 Competition Pro kal. 12/76
Strzelba półautomatyczna Beretta 1301 Competition Pro kal. 12/76

8 599,00 zł

Cena regularna: 8 950,00 zł

Najniższa cena: 8 950,00 zł
szt.
Pistolet CZ P-10 F OR SR kal. 9x19
Pistolet CZ P-10 F OR SR kal. 9x19

3 299,00 zł

Cena regularna: 3 580,00 zł

Najniższa cena: 3 465,00 zł
szt.
Pistolet CZ P-10 F OR kal. 9x19
Pistolet CZ P-10 F OR kal. 9x19

2 850,00 zł

Cena regularna: 3 100,00 zł

Najniższa cena: 3 100,00 zł
szt.
Amunicja śrut. Pionki "4" Dynamic Pro 28g kal. 12/70 (1op=25szt)
Amunicja śrut. Pionki "4" Dynamic Pro 28g kal. 12/70 (1op=25szt)

43,90 zł

Cena regularna: 46,00 zł

Najniższa cena: 46,00 zł
op.
Zwroty i reklamacje

§ 1

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1.       Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem zamówienia.

2.       Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny nie dotyczy zamawiających nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.

3.       Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach:

a)      zakupu czasopism,

b)      dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte,

c)      świadczeń, których przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane , wyprodukowane według specyfikacji zamawiającego lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

4.       Odstąpienie od umowy sprzedaży wymaga złożenia sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia dostarczonego w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy: 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 2A lub mailem na adres sklep@gunmonkey.pl. Oświadczenie należy wysłać przed upływem terminu określonego w pkc 1. Do oświadczenia klient może dołączyć oryginał lub kopię dokumentu zakupu.

 Formularz możesz pobrać tutaj

5.       Realizując uprawnienia, o których mowa w pkc 1 zamawiający może skorzystać:

a)      ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014r.         o prawach konsumenta,

b)      z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży” przesłanego przez sprzedawcę wraz z zamówionym towarem.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.       Jeśli zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez zamawiającego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży do odesłania rzeczy będącej przedmiotem zamówienia na adres siedziby sprzedawcy (40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43-45).

12.   W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 2

Rękojmia

 

1.       Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.       Jeżeli towar ma wady zamawiający może żądać:

a)      naprawienia towaru (usunięcia wady),

b)      wymiany towaru na wolny od wad,

c)      obniżenia ceny,

d)      odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

3.       Sprzedawca może uchylić się od spełnienia żądań, o których mowa w pkt 2a i 2b jeżeli:

a)      są niemożliwe do spełnienia (w szczególności towar nie jest już dostępny na rynku, brak części zamiennych, rodzaj wady uniemożliwia jej usunięcie) lub

b)      wymaga poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń

 i zaproponować inne ze wskazanych w pkc. 2 rozwiązań. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do zmiany zgłaszanego żądania.

4.       Sprzedawca może uchylić się od spełnienia żądań, o których mowa w pkt 2c i 2d pod warunkiem zaproponowania niezwłocznej i niewiążącej się z nadmiernymi niedogodnościami dla zamawiającego wymiany wadliwego towaru na nowy lub jego naprawy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do zmiany sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (tj. jeżeli sprzedawca zaproponował naprawę towaru może żądać jego wymiany i odwrotnie – w przypadku propozycji wymiany na nowy może zażądać naprawy) chyba, że sprzedawca udowodni że wybór konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

5.       Prawo określone w pkc. 4 zdanie pierwsze nie przysługuje sprzedawcy w sytuacji:

a)      wcześniejszej naprawy lub wymiany towaru (tj. klient zgłasza kolejną reklamację) lub

b)      gdy sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył przy wcześniejszym żądaniu ze strony klienta.

6.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku, gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat- a w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana- jednego roku od wydania tego towaru kupującemu.

7.       Roszczenia, o których mowa w pkc. 2 przedawniają się – z zastrzeżeniem pkt. 8 – z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego pkc. 6.

8.       Jeżeli klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

9.       W przypadku klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy przedmiotu zamówienia

10.   Klient, o którym mowa w pkc. 9 traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

11.   Roszczenia z tytułu rękojmi należy zgłaszać na adres siedziby sprzedawcy w formie pisemnej, wskazując przyczynę zgłoszenia żądania (istota i opis wady) oraz jego treść (wybór spośród możliwości określonych w pkc. 2)

Kupujący może skorzystać z „Formularza reklamacyjnego (rękojmia)” przygotowanego przez sprzedawcę, który otrzymał wraz z zakupionym towarem. Klient może dołączyć do pisma oryginał lub kopię dokumentu zakupu.

12.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy:  Hubertech Sp. z o.o. 40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43-45.

13.   W wypadku klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny koszt dostarczenia, o którym mowa w pkc. 12 pokrywa sprzedawca.

14.   Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez klienta roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że sprzedawca uznaje roszczenie za zasadne.

 

§ 3

Rozwiązywanie sporów między sprzedawcą a kupującym

 

1.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

2.       Każdy kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w formie:

a)      mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały

b)      postępowania w stałych polubownych sądach konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw jak i oddziałach zamiejscowych)

3.       Kupującemu przysługuje również skierowanie powództwa do sądu powszechnego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Potrzebna pomoc? Dzwoń lub pisz

725-146-288

sklep@gunmonkey.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl